Klauzula

o przetwarzaniu

danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób Hzycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy,

że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły dotyczące tych operacji znajdą Państwo poniżej.

 

I. Administrator danych osobowych

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie jest administratorem Państwa danych osobowych. Dokładny adres naszej siedziby

to: ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków. Jesteśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000140437. Nasz REGON to: 357017981,

a NIP: 6792566512.

 

II. Inspektor Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich

praw przez e-mail: ido@pro-life.pl; telefon: 12 421-08-43; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w kilku celach:

przetwarzamy dane, które podali Państwo podczas składania nam darowizny, ze względu na potrzebę realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych

(w tym przypadku podatkowych) względem naszego państwa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

przetwarzamy na potrzeby prowadzenia korespondencji dane, które na podstawie Państwa zgody wyrażonej w formularzu PIT przekazał nam Urząd

Skarbowy, po tym, jak zdecydowali się Państwo podarować nam 1% swojego podatku dochodowego. Uznajemy, że jest to nasz prawnie uzasadniony

interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

kiedy zamawiają Państwo nasze cegiełki (przykładowo świąteczne kartki pocztowe) listownie, telefonicznie lub przez internet, realizujemy pewien rodzaj

umowy: pragniemy wysłać Państwu naszą cegiełkę, a Państwo chcą wspomóc działalność Stowarzyszenia darowizną. Tego typu korespondencja z

naszej strony odbywa się w celu wykonania i na podstawie zawartej z Państwem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

chcemy utrzymywać z Państwem kontakt listowny (ew. poprzez pocztę elektroniczną e-mail) w celu informowania o Państwa darowiznach, które

wpłynęły na nasze konta, a także informowania o ostatnich dokonaniach Stowarzyszenia oraz aktualnych projektach prowadzonych przez

Stowarzyszenie. Korespondencję taką prowadzimy z Państwem, gdyż jest to nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

analizujemy dane o Państwa wpłatach na potrzeby wewnętrzne. Przykładowo, jeżeli zauważamy, że od dłuższego czasu nie wspomagają Państwo

prowadzonych przez nas projektów, ograniczamy korespondencję do Państwa. Dla Stowarzyszenia jest to oszczędność funduszy, a Państwo nie są

niepotrzebnie niepokojeni naszymi listami. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1. lit. f RODO);

jako Stowarzyszenie utrzymujemy rozległe kontakty (także za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail), co wymaga przetwarzania pewnych danych

osobowych. Przykładowo utrzymujemy kontakty z osobami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia, z oso bami, z którymi Stowarzyszenie

współpracuje lub zamierza współpracować. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1. lit. f RODO);

przetwarzamy dane, które powierzyli nam Państwo za pośrednictwem wszelkich formularzy elektronicznych znajdujących się w serwisach

internetowych prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, znajdujących się, między innymi, pod adresami: pro-life.pl,

krucjata.org, pomoc-rodzinie.pl, bezwyjatkow.pl. Działania tego typu prowadzimy na podstawie zgód, które musieli Państwo wyrazić podczas korzystania

z naszych formularzy elektronicznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

przetwarzamy dane, które powierzyli nam Państwo podczas zapisywania się do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie

Obrońców Życia Człowieka (takich jak konferencje, sympozja, konkursy, wyjazdy na pielgrzymki, koncerty itp.), a wy magających podania nam pewnych

danych osobowych. Działania tego typu prowadzimy na podstawie zebranych zgód (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

przetwarzamy dane, które podali nam Państwo podczas wnioskowania o wsparcie pieniężne i materialne. Działania tego typu prowadzimy na podstawie

zebranych zgód (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania w celu prowadzenia korespondencji podstawowych danych identyHkacyjnych i kon taktowych (także

elektronicznych) uzyskanych podczas akcji zbierania podpisów pod sformułowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

petycjami. Działania tego typu prowadzimy na podstawie zebranych zgód (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Oto kategorie Państwa danych, które przetwarzamy:

podstawowe dane identyHkacyjne;

podstawowe dane kontaktowe;

podstawowe dane kontaktowe elektroniczne;

darowizny na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka;

informacje o szkołach, klasach, do których uczęszczają uczniowie, studenci – uczestnicy organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców

Życia Człowieka konkursów skierowanych do osób uczących się;

informacje o statusie materialnym i sytuacji zdrowotnej – w przypadku osób wnioskujących o pomoc pieniężną i materialną.

 

V. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów z nami współpracujących:

Hrmie księgowej;

Hrmom realizującym usługi pocztowe i kurierskie.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski.

VII. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa wraz ze złożoną darowizną muszą być przechowywane przez nas dla celów sprawozdawczych i

podatkowych przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności przez Stowarzyszenie podatku.

Państwa podstawowe dane identyHkacyjne i podstawowe dane kontaktowe przetwarzamy na potrzeby korespondencji prowadzonej przez

Stowarzyszenie (patrz pkt III) do czasu, aż Państwo zgłoszą sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, lub sami ustalimy, że takie przetwarzanie

Państwa danych straciło rację bytu (patrz pkt III).

Państwa dane, przetwarzane przez nas na podstawie zgód, przetwarzamy do momentu wycofania przez Państwo tych zgód.

 

VIII. Państwa prawa

Przysługuje Państwu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, jeżeli – Państwa zdaniem – nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania;

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego (prowadzonej przez Stowarzyszenie korespondencji). Jeżeli skorzystają

Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;

prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych – w przypadku, kiedy dane te są niezbędne do wykonania umowy lub ich przetwarzanie

odbywa się na podstawie zgody;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo

złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Gdy zamawiają Państwo nasze cegiełki (przykładowo świąteczne kartki pocztowe), podanie przez Państwa podstawowych danych identyHkacyjnych i

podstawowych danych kontaktowych może być warunkiem koniecznym zawarcia z nami umowy. Nie posiadając takich danych, nie będziemy w stanie

przekazać Państwu naszych cegiełek za pośrednictwem Hrm realizujących usługi pocztowe i kurierskie. Jednakże zawsze istnieje możliwość osobistego

odbioru cegiełek w naszej siedzibie (patrz pkt I).

Podawanie podstawowych danych identyHkacyjnych oraz podstawowych danych adresowych, podczas składania darowizny jest dobrowolne, jednakże brak

takich danych uniemożliwi nam kontakt z Państwem. Nie będziemy mogli potwierdzić Państwu otrzymania wpłaty, podziękować Państwu za dar,

poinformować Państwa o tym, jak go wykorzystaliśmy, poinformować Państwa o przyszłych planach Stowarzyszenia. Nie będą mogli także Państwo

otrzymać od nas potwierdzenia wpłaty, potrzebnego Państwu do uzyskania odpisu podatkowego.

Podanie przez Państwa danych osobowych objętych zgodami jest dobrowolne, ale konieczne do wywiązania się przez nas z podjętych zobowiązań, na

przykład: dostarczania newslettera, przyjęcia zgłoszenia konkursowego, ubiegania się o pomoc charytatywną, zgłoszenia udziału w konferencji, sympozjum,

pielgrzymce czy koncercie.

 

X. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o proFlowaniu

Stowarzyszenie prowadzi takie działania wyłącznie w celu podejmowania decyzji o dalszym prowadzeniu korespondencji z darczyńcami na podstawie historii

dokonywanych darowizn.

 

XI. Informacja o źródle danych

Państwa dane osobowe, które przetwarzamy, mogliśmy otrzymać z kilku, wyłącznie legalnych źródeł:

mogli Państwo przekazać je nam za pośrednictwem instytucji, przy pomocy której wpłacili nam darowiznę;

mogliśmy otrzymać je od Urzędu Skarbowego, po tym, jak zdecydowali się Państwo przekazać nam 1% swojego podatku dochodowego;

podali je Państwo samodzielnie Stowarzyszeniu: podczas osobistej wizyty w siedzibie Stowarzyszenia, korespondencyjnie, telefonicznie lub przez

internet, także poprzez formularze elektroniczne w serwisach znajdujących się, między innymi, adresami: pro-life.pl, krucjata.org, pomoc-rodzinie.pl,

bezwyjatkow.pl, zapisywania się do udziału w wymagających rezerwacji wydarzeniach organi zowanych przez Stowarzyszenie, zgłaszania się do

konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie, wnioskowania o pomoc pieniężną i materialną, składania podpisów pod petycjami sformułowanymi

przez Stowarzyszenie.